понеделник 02 март 2020
Съобщение от Дирекция ”УТОСИП“
О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трън, област Перник, на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощни планове на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за територията на община Трън в местностите: с.Бераинци – м.Орница, с.Ерул – м.Ковачки падини, м.Локва, с.Врабча – м.Градище /Ограня/, м.Балница, м.Посъжда, с.Филиповци – м.Почекайна, с.Глоговица – м.Дърводелица, м.Дол.Грамаге, с.Лешниковци – м.Биру, м.Остри връх, с.Ломница - Царибащница, с.Пенкьовци – м.Здравковци, с.Велиново – м.Кошаре, м.Яз и гр.Трън – м.Радославови кошари, м.Байкушеви кошари /Клоново стопанство Трън/, Боина Могила, м.Бучняк, До стадиона, м.Запоге, м.Китка, м.Манини кошари и м.Миленови кошари, община Трън, област Перник, приети с протокол №3/09.12.2019г. на комисия, назначена със Заповед№РР-11/03.12.2019г. на областния управител на област с административен център Перник. Помощните планове се намират в сградата на общинската администрация – Трън, пл. Вл.Тричков №1, ет.3, стая №18.
На основание 28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на заявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Трън.
Обявлението е публикувано в Държавен вестник№18 от 28.02.2020г.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
петък 28 февруари 2020
Заповед относно недопускането и предотвратяването на избухването и разпространяването на особено опасни болести на територията на Община Трън
Заповед с цел недопускането и предотвратяването на избухването и разпространяването на особено опасни болести на територията на Община Трън
сряда 26 февруари 2020
Разпределение 2020г. пасища, мери и ливади
Разпределение 2020г. пасища, мери и ливади
понеделник 24 февруари 2020
Съобщение от Бюро по труда
Обява от Дирекция по труда
сряда 12 февруари 2020
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ За изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трън
Съобщение, публикувано на 16.03.2020 г. за отлагане на общественото обсъждане

Заповед

Обявление

Покана

Мотиви

Проект на решение

Оценка на въздействиеточетвъртък 06 февруари 2020
Заповеди за одобрени КККР
О Б Я В Л Е Н И Е

В ДВ бр.9 от 31.01.2020г. са публикувани заповеди за одобрени КККР за следните територии:

- Заповед №РД-18-893 от 20.12.2019г. за одобряване на КККР за землището на гр.Трън, област Перник;
- Заповед №РД-18-894 от 20.12.2019г. за одобряване на КККР за землището на с.Видрар, община Трън, област Перник;
- Заповед №РД-18-895 от 20.12.2019г. за одобряване на КККР за землището на с.Вукан, община Трън, област Перник;
- Заповед №РД-18-896 от 20.12.2019г. за одобряване на КККР за землището на с.Горочевци, община Трън, област Перник;
- Заповед №РД-18-897 от 20.12.2019г. за одобряване на КККР за землището на с.Докьовци, община Трън, област Перник;
- Заповед №РД-18-898 от 20.12.2019г. за одобряване на КККР за землището на с.Лева река, община Трън, област Перник;
- Заповед №РД-18-899 от 20.12.2019г. за одобряване на КККР за землището на с.Мрамор, община Трън, област Перник;
- Заповед №РД-18-900 от 20.12.2019г. за одобряване на КККР за землището на с.Студен извор, община Трън, област Перник.

За недвижимите имоти в горецитираните землища справки, услуги и издаване на скици се извършват от Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, която се намира на адрес:

Гр.Перник, ул.Търговска №46, ет.4


Обявление
сряда 05 февруари 2020
Заповеди по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ:

с. Банкя; общ. Трън

с. Бераинци; общ. Трън

с. Богойна; общ. Трън


с. Бохова; общ. Трън


с. Бутроинци; общ. Трън

с. Бусинци; общ. Трън

с. Цегриловци; общ. Трън

с. Джинчовци; общ. Трън

с. Докьовци; общ. Трън

с. Долна Мелна; общ. Трън

с. Дълга Лука; общ. Трън

с. Еловица; общ. Трън

с. Ерул; общ. Трън

с. Ездимирци; общ. Трън

с. Мракетинци; общ. Трън

с. Милкьовци; общ. Трън

с. Лева Река; общ. Трън

с. Ломница; общ. Трън

с. Лялинци; общ. Трън

с. Костуринци; общ. Трън

с. Глоговица; общ. Трън

с. Мрамор; общ. Трън

с. Филиповци; общ. Трън

с. Горна Мелна; общ. Трън

с. Горочевци; общ. Трън

с. Кожинци; общ. Трън

с. Неделково; общ. Трън

с. Насалевци; общ. Трън

с. Шипковица; общ. Трън

с. Реяновци; общ. Трън

с. Рани лук; общ. Трън

с. Радово; общ. Трън

с. Ярловци; общ. Трън

с. Парамун; общ. Трън

с. Слишовци; общ. Трън

с. Стайчовци; общ. Трън

с. Туроковци; общ. Трън

с. Зелениград; общ. Трън

с. Забел; общ. Трън

с. Врабча; общ. Трън

с. Велиново; общ. Трън

с. Видрар; общ. Трън

гр. Трън
понеделник 03 февруари 2020
Проект на Стратегия на Община Трън за управлението на общинската собственост за мандат 2020-2023 г.
Заповед №РД-05-48/31.01.2020 г.

Обявление

Покана

Мотиви

Проект на Стратегия

Оценка
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg