петък 31 януари 2020
Съобщение по чл.62а, ал.1 от ЗВ

Дренаж Дробница с.Забел, община Трън
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 06.02.2020 г.
Покана
Обява от Дирекция "Бюро по труда" - Перник
Дирекция „Бюро по труда” –Перник набира селскостопански работници за бране на ягоди и боровинки за сезон 2020 г. в провинция Уелва, ИСПАНИЯ


Обява
четвъртък 30 януари 2020
От 03.02.2020г. стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси в Община Трън
Община Трън - Местни данъци и такси

У В Е Д О М Я В А

ЖИТЕЛИТЕ И ФИРМИТЕ,ЧЕ
ОТ 03.02.2020 ГОД.
СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

В ТАЗИ ВРЪЗКА НАПОМНЯ НА ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,ЧЕ МОГАТ ДА ЗАПЛАТЯТ ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАКТО СЛЕДВА:
- НА КАСИТЕ НА „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
- ПО БАНКОВ ПЪТ
- НА КАСИТЕ НА Easy Pay
- ONLINE ЧРЕЗ СИСТЕМАТА НА ePay
ПЛАТИЛИТЕ ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА ГОДИШНИЯ ДАНЪК ДО 30 АПРИЛ 2020 Г. ПОЛЗВАТ ОТСТЪПКА В РАЗМЕР НА 5%

ГОДИШНИЯ ДАНЪК ЗА 2020 Г.МОЖЕ ДА БЪДЕ ПЛАТЕН НА ДВЕ РАВНИ ВНОСКИ,КАКТО СЛЕДВА:
ДО 30.06.2020 Г.
ДО 31.10.2020 Г.

сряда 15 януари 2020
Покана за публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Трън за 2020 г.
На основание чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Трън кани жителите на
общината и представители на бизнеса на публично обсъждане на проекто-бюджета за 2020 г.

Обсъждането ще се проведе на 22.01.2020 г. /сряда/ от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска
администрация гр.Трън.

Заинтересованите лица могат да се запхознаят с проекта на Бюджет 2020 на интернет страницата на
Община Трън

Проект на Бюджет 2020 г.

Покана
вторник 14 януари 2020
Съобшение от Дирекция УТОСИП
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-19/10.01.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР по приложена скица-предложение за УПИ ХХI-327 в кв.23 по ПУП на с.Зелениград, община Трън, с което от съществуващият УПИ ХХI-327 се обособяват 3 нови: УПИ ХХI-327; УПИ ХХХV-327 и УПИ ХХХVI-327.
Заинтересуваните могат да се запознаят с предложението в техническа служба, /стая № 18/ към общината на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
От общината


Обявление
понеделник 13 януари 2020
Заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година за създаване на масиви за ползване
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по чл. 37в, за стопанската 2019-2020 година за създаване на масиви за ползване:

с.Бераинци, община Трън

с.Бохова, община Трън

с.Бусинци, община Трън

с.Бутроинци, община Трън

с.Велиново, община Трън

с.Врабча, община Трън

с.Главановци, община Трън

с.Глоговица, община Трън

с.Джинчовци, община Трън

с.Забел, община Трън

с.Зелениград, община Трън

с.Костуринци, община Трън

с.Лялинци, община Трън

с.Милославци, община Трън

с.Насалевци, община Трън

с.Парамун, община Трън

с.Рани луг, община Трън

с.Реяновци, община Трън

с.Слишовци, община Трън

с.Стайчовци, община Трън

с.Стрезимировци, община Трън

с.Студен извор, община Трън

гр.Трън, община Трън

с.Туроковци, община Трън

с.Филиповци, община Трън

с.Цегриловци, община Трън

с.Ярловци, община Трън

Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-05-17/10.01.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на ПУП-ПР по приложена скица-предложение в обхвата на УПИ V-общ. и УПИ VI-общ, кв.11 по ПУП на с.Главановци, община Трън, като същите бъдат отредени за ПИ 231- „индивидуално жилищно строителство“.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1, отдел „Устройство на територията“ стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ.
От общината

Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-05-18/10.01.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на ПУП-ПР по приложена скица-предложение в обхвата на УПИ ХI-59, кв.9 и улица с ОТ 41-42-43 по ПУП на с.Банкя, община Трън.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1, отдел „Устройство на територията“ стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ.
От общината

Обявление
четвъртък 09 януари 2020
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с постъпило заявление вх.№УТ3-04-2/01.07.2019г. от Илиян Захариев, относно разглеждане на помощен план по чл.13а от ППЗСПЗЗ за имот в местността ”Язински рид”, с.Неделково, Ви уведомяваме, че:
Комисията по чл.13а , ал.5 от ППЗСПЗЗ, разгледа представените документи на заседание от 08.11.2019г. и с Протокол № I-1 прие помощен план по чл.13а от ППЗСПЗЗ за имот в местността „Язински рид” с.Неделково, признат с право на възстановяване на наследниците на Георги Вирянски с Решение № 1/3 от 08.12.1992г. на ОСЗГ-Трън.
На основание чл.13а, ал.7 от ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от съобщаването заинтересуваните лица могат да се запознаят с материалите и при несъгласие да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на общината.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с постъпило заявление вх.№УТ3-04-1/21.05.2019г. от Райна Борисова, относно разглеждане на преработен помощен план по чл.13а от ППЗСПЗЗ за имот в местността ”Турско гувно”, с.Неделково, Ви уведомяваме, че:
Комисията по чл.13а , ал.5 от ППЗСПЗЗ, разгледа представените документи на заседание от 08.11.2019г. и с Протокол № III-2 прие помощен план по чл.13а от ППЗСПЗЗ за имот в местността „Турско гумно” с.Неделково, признат с право на възстановяване на наследниците на Иванчо Атанасов с Решение № 36567 от 08.12.1992г. на ОСЗГ-Трън.
На основание чл.13а, ал.7 от ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от съобщаването заинтересуваните лица могат да се запознаят с материалите и при несъгласие да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на общината.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление


сряда 08 януари 2020
Обява
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни обявява избор на обществени възпитатели за работа към МКБППМН-гр. Трън през 2020г.


[img] http://tran.bg/site/e107_images/newspost_images/pdf.png[Обява
понеделник 06 януари 2020
Заповед
ЗАПОВЕД
№ РД-05-510 от 23.12.2019 г.


На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл..37в., ал.16 от ЗСПЗЗ, във връзка с Решение № 29 по протокол № 4 от 19.12.2019 г. на Общински съвет Трън,

НАРЕЖДАМ:


За постъпилото в Община Трън искане от Директора на ОД „Земеделие“ – Перник, относно Заповеди издадени по реда на чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, в които са включени имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, попадащи в масиви за ползване и подадени заявления от ползватели за землищата на Община Трън:

1. Ползвателите на имоти – полски пътища да внасят дължимите суми по следната банкова сметка:

Банкова сметка на Община Трън:
IBAN: BG16STSA93008400474700
BIC: STSABGSF
Вид плащане: 44 42 00 ¬– Приходи от наем на земя
основание за плащане – полски пътища 2019/2020 г.

2. Да се сключат едногодишни договори за ползване под наем на полски пътища за стопанската 2019/2020 година по цена в размер на средното годишно рентно плащане по землища в общината.


Заповед
четвъртък 02 януари 2020
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg