сряда 30 октомври 2019
Библиотека на открито, организирана от НЧ"Гюрга Пинджурова-1895" на площада в гр.Трън
сряда 23 октомври 2019
Важно съобщение! На вниманието на жителите и гостите на Община Трън! На внимание на туристическите оператори!
Във връзка с извършване на ремонт на помещенията на експозицията в Музеен комплекс с.Бусинци Ви уведомяваме, че временно се преустановяват посещенията на музея.
Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви молим да пренасочите маршрутите си по други туристически дестинации в Община Трън, ако в близките дни сте планирали посещения.

От ръководството на Община Трън
вторник 22 октомври 2019
Комплексен проект по чл.150 от ЗУТ "Рибовъдна ферма"с.Банкя, община Трън
Обява за Комплексен проект по чл.150 от ЗУТ "Рибовъдна ферма"с.Банкя, община Трън
Съобщение от отдел Устройство на територията
Г Р А Ф И К

ЗА СЪВМЕСТНО УТОЧНЯВАНЕ ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТИТЕ ПО §4 ОТ ПЗР НА ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ, ПЛАНОВЕ НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА С. БЕРАИНЦИ, С. ЕРУЛ, С. ВРАБЧА, С.ФИЛИПОВЦИ,С.ГЛОГОВИЦА, С.ЛЕШНИКОВЦИ, С.ЛОМНИЦА, С.ПЕНКЬОВЦИ, С.ВЕЛИНОВО И ГР.ТРЪН, ОБЩ.ТРЪН

График
Съобщение от отдел Устройство на територията
Съобщение

На основание чл. 18б, ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ съобщаваме на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в разпоредбите на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, че в изпълнение на Договор № ДГ-37/13.09.2019г. между Областна администрация - област Перник и "ГЕО ПЛЮС“ ЕООД започва изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

График
петък 18 октомври 2019
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ:

с.Вукан, община Трън
с.Мрамор, община Трън
четвъртък 17 октомври 2019
Писмо от ОДБХ гр.Перник относно средствата за покриване разходите от епизиотични рискове
Писмо от ОДБХ гр Перник

Относно възникнали въпроси, на разположение ще бъде д-р М.Божилов - ветеринарен лекар за община Трън.
вторник 15 октомври 2019
Съобщение от Общинска служба по земеделие
Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Общинска служба по земеделие – Трън, на основание чл.18б, ал.2, чл.18г, ал.1 и чл.18д, ал.4,5 и 6 от ППЗСПЗЗ във връзка с изработването на помощен план на новообразуваните имоти съгласно §4н, ал.1 от ПЗРЗСППЗЗ съобщава на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в разпоредбите на § 4 от ППЗСПЗЗ, че е изготвен график за съвместно уточняване на имотите в селата: Бераинци, Ерул, Врабча, Филиповци, Глоговица, Лешниковци, Ломница, Пенкьовци, Велиново и гр.Трън, община Трън, област Перник. Графикът по местности и дати ще бъде изложен в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”/11.10.2019г./ в сградата на съответното кметство, сградата на Община Трън и на електронните страници на Община Трън и ОД”Земеделие”-Перник.

ОТ ОБЩИНАТА
Покана за извънредно заседание на Общински съвет Трън на 15.10.2019 г.
Покана
четвъртък 10 октомври 2019
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване:

с.Банкя, община Трън
с.Богоина, община Трън
с.Мракетинци, община Трън
с.Ездимирци, община Трън
с.Горна Мелна, община Трън
с.Къшле, община Трън
с.Кожинци, община Трън
понеделник 07 октомври 2019
Тържества за Ден на град Трън 2019 г.
петък 04 октомври 2019
Обявление от отдел Устройство на територията Обина Трън
Обявление
четвъртък 03 октомври 2019
Дерегистрация но настоящ и постоянен адрес на одоснование чл.99 ал.1 и чл.99б от Закона за гражданска регистрация
Заповед №РД-05-408 от 03.10.2019 г.

Протокол от проверка на 02.10.2019 г.
Обявление от отдел "УТОС" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е
№2117-12/03.10.2019г.


Община Трън, отдел „УТОС” на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план за УПИ За озеленяване, кв.13, по ПУП на с.Банкя, общ.Трън, с възложител община Трън. УПИ За озеленяване се разделя на два самостоятелни УПИ III- инд.жил.застрояване и УПИ IV За озеленяване. Новообразуван УПИ III е с площ 783кв.м. и новообразуван УПИ IV За озеленяване е с площ 3438кв.м..
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението могат да се запознаят с проекта и при несъгласие да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА


Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg