понеделник 30 септември 2019
Заповед за проверка на адрес
Заповед
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-397/27.09.2019г
.

Община Трън, отдел „УТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед№РД-05-397/25.09.2019г. на Кмета на община Трън е одобрено изменение на УПИ VIII-39, кв.1 по ПУП на Забел, общ.Трън, като от него се обособяват два самостоятелни УПИ VIII-39, и УПИXXI-317. Вътрешната регулационна линия се поставя по имотната граница между ПИ №39 и ПИ №317.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-404/30.09.2019г
.

Община Трън, отдел „УТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед№РД-05-404/26.09.2019г. на Кмета на община Трън е одобрено изменение на УПИ VIII-307, кв.42 по ПУП на гр.Трън с промяна на регулационните линии по имотни граници и отреждане „За религиозни дейности”. Със заповедта е одобрен и план за застрояване на УПИVIII-307.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
Обявление от отдел "УТОС" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е
№2117-11/30.09.2019г.


Община Трън, отдел „УТОС” на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план за УПИ VIII-139, кв.16, по ПУП на с. Милославци, общ.Трън, с възложител Лиляна Божкова Владева. УПИ VIII-139 се разделя на два самостоятелни УПИVIII-139 и УПИ XIII-139. УПИ. Площите на новообразувани УПИVIII-139 и УПИ XIII-139 от кв.16 са от по 401.00кв.м.
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението могат да се запознаят с проекта и при несъгласие да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА


Обявление
Обявление от отдел "УТОС" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е
№2117-10/30.09.2019г.


Община Трън, отдел „УТОС” на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план за ПИ №289, кв.24, по ПУП на с. Велиново, общ.Трън, с възложител Емил Иванов Михайлов. ПИ №289 се урегулиира по вътрешни имотни граници и съществуваща улична регулация с осови точки 65-66 и в нов квартал 24. Новообразуван УПИ I-289 е с площ 1079кв.м. в т.ч. с придаваема площ – 18 кв.м. Имотът се урегулира в устройствена зона – Жм. Запазва се съществуваща масивна сграда. Бъдещо застрояване се предвижда в границите на ограничителните линии на застрояване, при спазване на устройствените параметри, показани в проекта.
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението могат да се запознаят с проекта и при несъгласие да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
петък 27 септември 2019
Заповед на Регионална дирекция на горите гр.Кюстендил относно забрана за движение в горски територии
Пълният текст на заповедта може да видите в прикачения документ:

Заповед РД 05-441/27.09.2019 г. на Директор на РДГ Кюстендил
Изработване на помощен план на новообразувани имоти по §4 от ЗСПЗЗ в землищата на територията на Община Трън
Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на територията на община Трън.
На основание сключен Договор №ДГ-37/13.09.2019 г., между Областна администрация – Перник и фирма "ГЕО ПЛЮС" ЕООД гр. София, стартира процедура по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за следните землища на територията на област Перник:

Община Трън – с. Бераинци, с. Ерул, с. Врабча, с. Филиповци, с. Глоговица, с. Лешниковци, с. Ломница, с. Пенкьовци, с. Велиново и гр. Трън.

Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да посочат на фирмата изпълнител границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци, да предоставят документи за собственост или ползване, както и данни за собствениците или ползвателите.
Изпълнителят предвижда, анкетирането на собствениците и ползвателите да започне по допълнително оповестен график, който ще бъде наличен в кметството на съответното землище и общината, както и на информационното табло и сайта на Областна администрация – Перник.
петък 20 септември 2019
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 26.09.2019 г.
Покана
четвъртък 19 септември 2019
Съобщение от отдел УТОС
Обявление
четвъртък 12 септември 2019
понеделник 09 септември 2019
четвъртък 05 септември 2019
Приемен ден на НОИ в Община Трън за консултации след промяната на чл.70 от КСО през м.септември 2019 г.
Във връзка с промяната на чл. 70 от КСО, експерти от ТП на НОИ-Перник ще посетят Община Трън и ще консултират за правото на избор на по благоприятна формула при пенсиониране. Дата - 13.09.2019г. от 09.00ч.-12.00ч. в заседателната зала на Община Трън

График за м.септември 2019 г.
понеделник 02 септември 2019
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че със заповед № РД-05-358/27.08.2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за ПУП-ПРЗ по приложена скица - предложение в обхвата на ПИ 289, нов УПИ I – 289, нов кв.24, по плана на с.Велиново, община Трън.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Трън, пл.“Владо Тричков“№1, отдел “Устройство на територията“стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
От общината

Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg