петък 16 август 2019
Приемни на НОИ за консултации след промяната на чл.70 от КСО по общини през м.септември 2019 г.
Уведомяваме Ви че графика за м.септември на служителите на териториалната структура на НОИ за посещения по общини е:
График за м.септември 2019 г.
вторник 13 август 2019
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-05-331/12.08.2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на ПУП-ПРЗ по приложена скица-предложение в обхвата на терен за озеленяване в кв.13 по ПУП на с.Банкя, като същия бъде разделен на УПИ III-за индивидуално жилищно строителство и УПИ IV-за озеленяване .
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1, отдел „Устройство на територията“ стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ.
От общината

Обявление

понеделник 12 август 2019
Покана за консултации по състава на ОИК до парламентарно представените партии и коалиции, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
Покана за консултации по определяне състава на ОИК на основание чл.75 от ИК и Решение №600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК
Решение №600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК
Решение №603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК
петък 09 август 2019
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 15.08.2019 г.
Покана
сряда 07 август 2019
Анкета на Агенция по заетостта за потребностите от работна сила
Агенция по заетостта стартира второто за тази година анкетно проучване за потребностите на работодателите в България от кадри. Представителите на бизнеса могат да посочват директно в онлайн анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти. Въз основа на събраната емпирична информация ще се извършва регулярен анализ на потребностите на бизнеса от работна сила с определени знания, умения и компетентности. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Проучването се осъществява чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към областния съвет за развитие на основание чл.10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта и се извършва два пъти в годината. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта , средното и висше професионално образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.
Община Трън призовава работодателите на територията на област Перник да се включат в проучването, резултатите от което ще бъдат в полза на всички участници в трудовия пазар и развитието на потенциала на работната сила. Анкетният формуляр може да попълните онлайн до 30 септември 2019г. на следния интернет адрес:
http://survey.az.government.bg/index.php/792953

Прессъобщение

ИНСТРУКЦИЯ за провеждане на проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила през 2019 г.


Линк към анкетата

понеделник 05 август 2019
Заповед за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ на Областна дирекция "Земеделие" Перник
Областна дирекция "Земеделие" - Перник определи с публикуваната заповед, съставите на комисиите по землища:

Заповед № 235/02.08.2019 г., издадена по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg