сряда 28 август 2019
ВАЖНО ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРАСЕТАТА!
ВАЖНО ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРАСЕТАТА!


На свое заседание на 19.08.2019г.,проведено във връзка с разпространението на болестта Африканска чума по свинете/АЧС/,Областната епизоотична комисия взе решение за определяне на цялата територия на Област Перник за санитарна зона.
„Целта на мярката е територията на област Перник да се запази чиста от вируса на АЧС и стопаните да могат да използват и консумират свинското месо все още годно и незаразено.Грижата за здравите прасета в момента, както и за възстановяването на тяхната популация през следващата пролет, изисква да извършим превантивни действия сега като заколим домашните свине и консервираме свинското месо в буркани и термично обработено.Всеки стопанин, който се погрижи за своите прасета, консервира месото им и обезпаразити и дезинфекцира помещенията, в които са пребивавали, ще получи сумата от 300лв.за обезпечаване на санитарно-хигиенните действия.“
Областната епизоотична комисия излезе с решение, че в срок до 2 септември т.г., следва изпълнението на мярката по клане на прасета обекти тип“заден двор“.
Стопаните в област Перник заклали доброволно, отглежданите от тях прасета за лична консумация и извършили мерките за дезинфекция в срок, ще получат финансова помощ в размер на 300лв.
След 02.09.2019г.закланите доброволно прасета не подлежат на обезщетение.
За да се получи финансовата помощ е необходимо стопаните, отглеждащи прасета да заявят местата/адреса/където се отглеждат в сградата на общинска администрация-Трън или в кметството за съответното населено място.

Важно за собствениците на прасета
Съобщение от Дирекция ”УТОСИП“
О Б Я В Л Е Н И Е
Община Трън, Дирекция ”УТОСИП“ уведомява заинтересуваните , че със Заповед № РД-05-359/27.08.2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработване на проект за ПУП-План за регулация и застрояване /ПЗР/ в обхвата на УПИ VIII-139 в кв.16 по плана на с.Милославци, община Трън, област Перник.
Заинтересуваните могат да се запознаят с приложеното техническо задание в Дирекция „УТОСИП” към общината с адрес гр.Трън, пл.”Владо Тричков” №1, стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
От Общината

Обявление
Съобщение от Дирекция ”УТОСИП“
О Б Я В Л Е Н И Е
Община Трън, Дирекция ”УТОСИП“ уведомява заинтересуваните , че със Заповед № РД-05-359/27.08.2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработване на проект за ПУП-План за регулация и застрояване /ПЗР/ в обхвата на УПИ VIII-139 в кв.16 по плана на с.Милославци, община Трън, област Перник.
Заинтересуваните могат да се запознаят с приложеното техническо задание в Дирекция „УТОСИП” към общината с адрес гр.Трън, пл.”Владо Тричков” №1, стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
От Общината

Обявление
Съобшение от "Устройство на територията"
О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-05-357/27.08.2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на ПУП-ПРЗ по приложена скица-предложение в обхвата на УПИ IV -10 и УПИ V-11 в кв.86 по ПУП на гр.Трън с оглед приобщаване на мачтов трафопост с прилежащ терен към него.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1, отдел „Устройство на територията“ стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ.
От общината

Обявление
петък 23 август 2019
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
Община Трън, отдел „УТ,ОС“ уведомява Илда Илиева Михайлова от гр.София, че с писмено нареждане на кмета на община Трън изх.№94 00-284/2/ от 20.08.2019г. е разпоредено извършването на оглед на 18.09.2019г. от 14.00ч. в НПИ 050010 землището на с.Ломница относно неправомерно поставени фургони.
Заинтересуваните могат да се запознаят с нареждането в отдел „УТ,ОС“ към общината на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.
При неизпълнение на гореописаното нареждане ще бъдат приложени разпоредбите на чл.232, ал.5, т.1 и 3 от ЗУТ .
От общината

Обявление


вторник 20 август 2019
Община Трън обявява прием на документи за подбор на кандидат-потребители за ползване на здравно - социални услуги в домашна среда
Прессъобщение за прием на документи за подбор на кандидат-потребитеи за ползване на здравно-социални услуги в домашна среда

Заявление


петък 16 август 2019
Приемни на НОИ за консултации след промяната на чл.70 от КСО по общини през м.септември 2019 г.
Уведомяваме Ви че графика за м.септември на служителите на териториалната структура на НОИ за посещения по общини е:
График за м.септември 2019 г.
вторник 13 август 2019
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-05-331/12.08.2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на ПУП-ПРЗ по приложена скица-предложение в обхвата на терен за озеленяване в кв.13 по ПУП на с.Банкя, като същия бъде разделен на УПИ III-за индивидуално жилищно строителство и УПИ IV-за озеленяване .
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1, отдел „Устройство на територията“ стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ.
От общината

Обявление

понеделник 12 август 2019
Покана за консултации по състава на ОИК до парламентарно представените партии и коалиции, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
Покана за консултации по определяне състава на ОИК на основание чл.75 от ИК и Решение №600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК
Решение №600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК
Решение №603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК
петък 09 август 2019
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 15.08.2019 г.
Покана
сряда 07 август 2019
Анкета на Агенция по заетостта за потребностите от работна сила
Агенция по заетостта стартира второто за тази година анкетно проучване за потребностите на работодателите в България от кадри. Представителите на бизнеса могат да посочват директно в онлайн анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти. Въз основа на събраната емпирична информация ще се извършва регулярен анализ на потребностите на бизнеса от работна сила с определени знания, умения и компетентности. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Проучването се осъществява чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към областния съвет за развитие на основание чл.10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта и се извършва два пъти в годината. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта , средното и висше професионално образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.
Община Трън призовава работодателите на територията на област Перник да се включат в проучването, резултатите от което ще бъдат в полза на всички участници в трудовия пазар и развитието на потенциала на работната сила. Анкетният формуляр може да попълните онлайн до 30 септември 2019г. на следния интернет адрес:
http://survey.az.government.bg/index.php/792953

Прессъобщение

ИНСТРУКЦИЯ за провеждане на проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила през 2019 г.


Линк към анкетата

понеделник 05 август 2019
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
№93/05.08.2019г.

Община Трън, отдел „УТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №93/18.07.2019г. на Общински съвет Трън е одобрен проект за изменение на УПИ”Трафопост и магазин”, кв.2, с.Мракетинци, общ.Трън, като от него се образуват нов УПИ I за жил. строителство с площ от 649.00кв.м. и УПИ XIII – „За обществено обслужване и трафопост” с площ 532.00кв.м. За двата новообразувани урегулирани имота е одобрен план за застрояване с параметри: максимална височина -10м.;макс.плътност – 50% макс.интензивност на застрояване-1.0; мин.озеленена площ-40%; начин на застрояване-свободно.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.
Обнародвано е в ДВ бр.61/02.08.2019г.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

Заповед за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ на Областна дирекция "Земеделие" Перник
Областна дирекция "Земеделие" - Перник определи с публикуваната заповед, съставите на комисиите по землища:

Заповед № 235/02.08.2019 г., издадена по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56



http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg