петък 26 юли 2019
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е

УТЗ-01-8/26.07.2019г.


Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план за УПИVIII-307, кв.42 по ПУП на гр.Трън, общ.Трън с възложител ”Съюз на евангелистките петдесятни църкви”. С проектното предложение УПИVIII-307 в кв.42 се отрежда за „Религиозни дейности” и устройствена зона за обществено обслужване. С плана за застрояване е определена ограничателната линия на застрояване и устройствените параметри.
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

сряда 24 юли 2019
На вниманието на стопаните - Информация за африканската чума по свинете
Във връзка с появилите се огнища на африканска чума по свинете на територията на Северна България и с цел вземане на превантивни мерки от заинтересованите стопани Ви предоставяме следната информация:

Информация за африканската чума по свинете
сряда 17 юли 2019
Прессъобщение проект„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Трън и община Земен"
Прессъобщение
вторник 16 юли 2019
Съобщение от отдел "Устройство на територията"
О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-05-290/12.07.2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на ПУП-ПРЗ по приложена скица-предложение в обхвата на УПИ VIII -307 кв.42 по ПУП на гр.Трън, като същия да бъде отреден „За религиозни дейности“.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1, отдел „Устройство на територията“ стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ.

От общината
Обявление

понеделник 15 юли 2019
Съобщение от ОИЦ - гр. Перник
ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“
На 23 юли 2019 г., от 11:00 часа в залата на Областен информационен център – Перник, ще се проведе работна среща, на която ще бъде представена процедура за подбор на проекти “Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда“.
Поканени да вземат участие са представители на общински администрации, юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ) и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).
Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Съобщение от ОИЦ-гр. Перник
петък 12 юли 2019
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 18.06.2019 г.
18.06.2019г.
четвъртък 11 юли 2019
Обявление от Дирекция "УТОСИП" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е
Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-285/11.07.2019г. на кмета на община Трън е учредено на Агенция „Пътна инфраструктура“ безвъзмездно право на прокарване на временно и постоянно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имот – път IV-63097 в с.Слишовци.
Заинтересуваните могат да се запознаят с предложението в техническа служба, /стая № 18/ към общината на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й.

Обявление

По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg