петък 21 юни 2019
Обявление от отдел "УТОС" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е
№УТ3-01-6/21.06.2019г.


Община Трън, отдел „УТОС” на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план за УПИ I-13, II-13,14, III-13, IV-13,14, VII-15, кв.6, по ПУП на с.Лешниковци, общ.Трън, с възложител Борислав Петров Петев. Регулационните линии се поставят по имотни граници на ПИ№13, при което се променят и границите на УПИ II-13,14, III-13, IV-13,14, VII-15, кв.6 по ПУП на с.Лешниковци. Запазват се регулационните линии към улица с осови точки 16-17 и 16-22. За площта включена към проектен УПИ I-13 се представя предварителен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ с община Трън.
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението могат да се запознаят с проекта и при несъгласие да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
вторник 18 юни 2019
Резултати от работата на комисия по заповед РД-05-228/06.06.2019 г.
Протокол от 18.06.2019 г.
понеделник 17 юни 2019
ВАЖНО ЗА ДЕСЕТОТО ЮБИЛЕЙНО ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ "РУЙ"!!!
Уведомяваме Ви, че в организацията на движението на ДЕСЕТОТО ЮБИЛЕЙНО ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ "РУЙ" на 22.06.2019 г. от 10:00 до 13:00 часа по маршрута с.Забел-Връх Руй се забранява движението на автомобили. Желаещите да ползват транспорт да се съобразят с ограничението и да организират своето пътуване извън посочения часови пояс.
От Община Трън, Районно управление ва МВР и Гранична полиция
сряда 12 юни 2019
Празник на млякото 2019
Прессъобщение проект„Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие"
Община Трън изпълнява проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.
Уведомяваме Ви че в периода м.юли-м.август 2019 отново ще работи лятното училище чрез услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност“. Услугата се предоставя в две групи по 15 деца - първата група ще работи през м.юли, втората през м. август 2019 г.


Прессъобщение
понеделник 10 юни 2019
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-05-211/31.05.2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на ПУП-ПРЗ по приложена скица-предложение в обхвата на УПИ I -17 и II-17 кв.3 по ПУП на с.Берайнци, като същите да бъдат обединени в един нов УПИ I -17 без промяна на уличната регулация.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1, отдел „Устройство на територията“ стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ.

От общината

Обявление

сряда 05 юни 2019
От Трън по убаво нема - издание 2019 г. Заповядайте на 8 юни след обяд на площада в Трън!
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg