петък 31 май 2019
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 06.06.2019 г.
Покана
четвъртък 30 май 2019
120 години от създаването на забавачницата в Трън
вторник 28 май 2019
Обявяване на пожароопасен сезон
Уведомяваме земеделските стопани,жителите и гостите на Община Трън за обявяване на пожароопасен сезон. Нарушителите подлежат на санкции съгласно Закона за опазване на земеделските земи.
Заповед №РД-184/22.05.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" Перник
Важно! На вниманието на гражданите и гостите на Община Трън!
На 28.05.2019 година /вторник/ след 19.00 часа ще започне обработка на дървета,храсти –биотоп на комари /имаго/ на територията на града – парк „Ждрелото”, детска градина ,училище, алеи , градския парк, детски и спортни площадки, център, междублокови пространства и всички останали площи в града.
Уведомяваме гражданите да спазват 24 –часовия карантинен срок, съгласно указателните табели и да не посещават с деца и домашни любимци обработените площи !
Обработката ще се извърши съгласно изискванията на Наредба №1/2018 година на МЗ.


вторник 21 май 2019
Забранява се продажбата на алкохол в изборния ден!
Заповед
Публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Трън за 2018 година
На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години; за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Трън ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН кани местната общност за участие в публичното обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Трън за 2018 година.
ОБСЪЖДАНЕТО ще се проведе на 31.05.2019г. (петък) от 1100часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Трън.
Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Трън www.tran.bg
Общински съвет Трън

Публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Трън за 2018 година

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2018г. -31.12.2018г.Отчет на бюджет 2018г е публикуван в Раздел Общинска администрация, секция Бюджет
http://tran.bg/site/page.php?114


понеделник 20 май 2019
ПОКАНА ЗА ДЕСЕТОТО ЮБИЛЕЙНО ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ "РУЙ"
четвъртък 16 май 2019
Съобщение от Община Трън относно Европейски избори 2019г.
О Б Я В А


Общинска администрация Трън осигурява превозване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението до Избирателната секция при направена заявка от тях, включително в изборния ден на
тел. 0886 266056; 0884696942; 0876807882.

Обява
понеделник 13 май 2019
На вниманието на членовете на СИК
На вниманието на членовете на СИК
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме ви, че обучението на членовете на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, ще се проведе на 17.05.2019г (петък) от 10:00часа в Камерна зала на НЧ "Гюрга Пинджурова 1895" гр.Трън.
Присъствието е задължително!
Удължаване срока за възражения в Службата по геодезия, картография и кадастър - Перник до 23.05.2019 г.
Уважаеми собственици на недвижими имоти за землищата на гр.Трън, с.Видрар, с.Вукан, с.Горочевци, с.Докьовци, с.Лева река, с.Мрамор, с.Студен извор, общ.Трън,
Във връзка с инициирана от Кмета на Община Трън г-жа Цветислава Цветкова среща на представители на Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, областна администрация и община Трън, относно предоставяне достъп на гражданите и предоставяне възможност за писмени възражения за неточности по кадастралната карта и регистри Ви уведомяваме, че срока в който заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, или чрез община Трън се удължава до 23.05.2019 г.
Материалите са на разположение и в общината, ст.№18, техническа служба.
Съобщение от Общински съвет град Трън
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.78, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Трън оповестява, че със свое Решение № 70 от заседание, проведено на 25.04.2019г, е приел нова Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Трън.
Същата е публикувана на интернет страницата на Община Трън, раздел Общински съвет, секция Наредби и правилници.

Съобщение

петък 10 май 2019
Важно: Европейски избори 2019
Във връзка с изтичането на срока за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място и за гласуване с подвижна избирателна кутия на 11.05.2019г (събота), Ви уведомяваме, че приемането и обработването на горепосочените документи в този ден ще се осъществява в Деловодството на Община Трън (гише ГРАО), кметовете на кметства и кметските наместници по населени места.
сряда 08 май 2019
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 09.05.2019 г.
Покана
Обявление за наложено наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на пълнолетно лице
Обявление
четвъртък 02 май 2019
Празник "Да запеем песните на Гюрга" на 4 май 2019 година на плащада пред НЧ"Гюрга Пинджурова-1895"гр.Трън

Събота 04.05.2019 г от 13:00 часа - Тържествено откриване на паметник на Гюрга Пинджурова
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg