вторник 30 април 2019
сряда 24 април 2019
СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТП НА НОИ - ПЕРНИК
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНАТА НА ЧЛ. 70 ОТ КСО, ЕКСПЕРТИ ОТ ТП НА НОИ – ПЕРНИК ЩЕ ПОСЕТЯТ ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК И ЩЕ КОНСУЛТИРАТ ЗА ПРАВОТО НА ИЗБОР НА ПО-БЛАГОПРИЯТНА ФОРМУЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ.


Съобщение
вторник 23 април 2019
Покана за тържествено честване на 140 години от Освобождението на Трън
понеделник 22 април 2019
Дезинфекциране на тревните площи на територията на града
„Дезинфекция”ЕООД гр.Перник ,уведомява гражданите на гр.Трън , че на 23.04.2019 година /вторник/ след 19.00 часа ще започне обработка на тревните площи за унищожаване на кърлежи на територията на града – парк „Ждрелото”, детска градина ,училище, алеи , градския парк, детски и спортни площадки, център , междублокови пространства и всички останали затревени площи в града.
Моля ,гражданите да спазват 24 –часовия карантинен срок ,съгласно указателните табели и да не посещават с деца и домашни любимци обработените площи !
Обработката ще се извърши съгласно изискванията на Наредба №1/2018 година на МЗ.


Съобщение от „Дезинфекция”ЕООД гр.Перник
петък 19 април 2019
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 25.04.2019 г.
Покана
вторник 16 април 2019
Областен информационен център Перник обявява онлайн конкурс за младежи
Областен информационен център – Перник има удоволствието да покани младежи на възраст между 14-18 г, за участие в Онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“. Конкурсът е организиран в рамките на Националната кампания на Мрежата от ОИЦ за 2019 г., която е част от инициативата на ЕК „Европа в моя регион“ и ще се проведе в периода 15.04.2019 – 01.06.2019 г., чрез фейсбук страницата на Областен информационен център – Перник
Повече информация на тел. 076 600 777, e – mail: oic_pernik@abv.bg или на място в офиса: Областен информационен център – Перник, ул.“Кракра“, №15.

Връзка на ОИЦ във Фейсбук

понеделник 15 април 2019
Съобщение от отдел „Устройство на територията, общинска собственост”
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-148/15.04.2019г.

Община Трън, отдел „Устройство на територията, общинска собственост”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-148/12.04.2019г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за изменение на УПИ VII-170, кв.14 по ПУП на с.Велиново, общ.Трън. От УПИ VII-170 се обособяват три самостоятелни УПИ VIII-170 с площ 712кв.м., УПИ XIX-170 с площ 342кв.м. и УПИ XX-170 с площ 389кв.м.
Изменението е направено по искане на Маргарита Георгиева Йонева.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
Съобщение от Службата по геодезия, картография и кадастър - Перник
О Б Я В Л Е Н И Е

В ДВ бр.31 от 12.04.2019г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:


12.04.2019
Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на гр.Трън, с.Видрар, с.Вукан, с.Горочевци, с.Докьовци, с.Лева река, с.Мрамор, с.Студен извор, общ.Трън, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 13.05.2019г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, чрез община Трън.
Материалите са на разположение и в общината, ст.№18, техническа служба.

Обявление

петък 12 април 2019
Заповед на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ
Заповед по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година за създаване на масиви за ползване за землищeто на с. Глоговица, общ.Трън.

с. Глоговица
Покана за консултации по определяне съставите на СИК за изборите на 26.05.2018г
Покана
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-145/09.04.2019г.


Община Трън, отдел „Устройство на територията, общинска собственост”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-145/09.04.2019г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за отразяване на нов ПИ№54 в кадастралния плана на с.Кожинци, общ.Трън. Изменението се прави по искане на Владимир Стратиев Стоянов.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-144/09.04.2019г.


Община Трън, отдел „УТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед№РД-05-144/09.04.2019г. на кмета на община Трън е одобрен проект за изменение на УПИ I-211, кв.21 по ПУП на с.Милославци, общ.Трън, като от индивидуално жилищно застрояване УПИ I-211 се отрежда «За параклис».
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

четвъртък 11 април 2019
Съобщение от Общински съвет град Трън
На основание чл.78, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Трън оповестява, че със свое Решение № 50 от заседание, проведено на 28.03.2019г, е приел нова Наредба №1 за обществения ред на територията на община Трън. Същата е публикувана на интернет страницата на Община Трън, раздел Общински съвет, секция Наредби и правилници.

Съобщение

сряда 10 април 2019
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал за „Център за ранна интервенция на уврежданията” - гр. Трън за следната длъжност с почасова заетост
Обявление

Документи за участие в процедурата по подбор:

Автобиография

Заявление
Прессъобщение проект„Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие"
Община Трън изпълнява проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

Прессъобщение
петък 05 април 2019
Обявление от Дирекция "УТОСИП" на Община Трън
Община Трън Дирекция “УТОСИП“ уведомява заинтересованите, че е издадена заповед №РД-05-125/05.04.2019г. за изработване на проект за изменение на ЧИ ПУП-ПРЗ на УПИ I КВ.2 с.Мракетинци,Община Трън , като се обособяват УПИ I с отреждане “ За жилищно строителство“ и УПИ XIII с отреждане „За обществено обслужване и трафопост“.
Заинтересованите могат да се запознаят с предложението в отдел „УТ ОС“ към Общината на адрес гр.Трън пл.“Вл.Тричков“№1.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ.
От Общината

Обявление
четвъртък 04 април 2019
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-05-118/29.03.2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на ПУП-ПРЗ по приложена скица-предложение в обхвата на новообразувания ПИ 317 кв.1 по ПУП на с.Забел, като за същия бъде отреден УПИ с пореден № XXI-317.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1, отдел „Устройство на територията“ стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ.
От общината

Обявление
понеделник 01 април 2019
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-113/02.04.2019г.
Община Трън, отдел „Устройство на територията, общинска собственост”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-113/28.03.2019г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за отразяване на нов ПИ№737 в кадастралния план на гр.Трън. Изменението се прави по искане на Сабина Петрова Гълъбова.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-112/29.03.2019г.
Община Трън, отдел „УТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед№РД-05-112/28.03.2019г. на кмета на община Трън е одобрен проект за изменение на УПИ VIII-32, кв.15по ПУП на с.Радово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти. От ПИ№32 се обособяват два самостоятелни УПИ VIII-32 с площ 2174.00кв.м. и УПИ ХIII-32 с площ1775,00кв.м. Изменението се извършва по искане на Зоя Боянова Джелепова.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

ЗАПОВЕД по чл.37в от ЗСПЗЗ
Заповед
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg