понеделник 25 февруари 2019
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ
Pаповеди на Областна дирекция „Земеделие“ по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019 година за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за землищата на с. Шипковица, с. Парамун, с. Неделково, с. Лева река, с. Ломница, с. Костуринци, с. Докьовци, с. Кожинци, с. Горна Мелна, с. Дълга Лука, с. Бохова, с. Банкя и с. Богойна, общ.Трън.

с. Докьовци

с. Бохова

с.Неделково

с. Богойна

с. Ломница

с. Дълга лука

с.Лева река

с. Шипковица

с. Парамун

с. Банкя

с. Кожинци

с.Костуринци


с. Горна МелнаПроект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Трън.
Протокол от обществено обсъждане-публикувано на 01.04.2019

Справка за постъпили становища - публикувано на 01.04.2019

Заповед

Обявление

Покана

Мотиви

Наредба

Оценка
петък 22 февруари 2019
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 28.02.2019 г.
Покана
сряда 20 февруари 2019
Уведомление от отдел "Местни данъци и такси"
ОБЩИНА ТРЪН ОТДЕЛ”МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”


У В Е Д О М Я В А
ЖИТЕЛИТЕ И ФИРМИТЕ,ЧЕ ОТ 22.02.2019 ГОД.
СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
В ТАЗИ ВРЪЗКА НАПОМНЯ НА ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,ЧЕ МОГАТ ДА ЗАПЛАТЯТ ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАКТО СЛЕДВА:
- НА КАСИТЕ НА „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
- ПО БАНКОВ ПЪТ
- НА КАСИТЕ НА Easy Pay
- ONLINE ЧРЕЗ СИСТЕМАТА НА ePay
ПЛАТИЛИТЕ ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА ГОДИШНИЯ ДАНЪК ДО 30 АПРИЛ 2019 г. ПОЛЗВАТ ОТСТЪПКА В РАЗМЕР НА 5%
ГОДИШНИЯ ДАНЪК ЗА 2019 г. МОЖЕ ДА БЪДЕ ПЛАТЕН НА ДВЕ РАВНИ ВНОСКИ,КАКТО СЛЕДВА:
ДО 30.06.2019 г.
ДО 31.10.2019 г.

ОБЩИНА ТРЪН

Уведомление

Обявление от Дирекция "УТОСИП" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-77/19.02. 2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР по приложена скица-предложение в териториалния обхват на УПИ I-211в кв.21 по ПУП на с.Милославци.
Заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложението в техническа служба, /стая № 18/ към общината на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
От общината

Обявление

вторник 19 февруари 2019
понеделник 18 февруари 2019
Анкета на Агенция по заетостта за потребностите от работна сила
Агенция по заетостта стартира първото за тази година анкетно проучване за потребностите на работодателите в България от кадри. Представителите на бизнеса могат да посочват директно в онлайн анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти. Въз основа на събраната емпирична информация ще се извършва регулярен анализ на потребностите на бизнеса от работна сила с определени знания, умения и компетентности. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Проучването се осъществява чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към областния съвет за развитие на основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта и се извършва два пъти в годината. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.
Община Трън призовава работодателите на територията на област Перник да се включат в проучването, резултатите от което ще бъдат в полза на всички участници в трудовия пазар и развитието на потенциала на работната сила. Анкетният формуляр може да попълните онлайн до 22 март 2019 г. на следния интернет адрес:

http://survey.az.government.bg/index.php/535847

Прессъобщение

Линк към анкетатаСъобщение от Общински съвет град Трън
На основание чл.78, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Трън оповестява, че със свое Решение № 5 от заседание, проведено на 31.01.2019г, е приел нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Същата е публикувана на интернет страницата на Община Трън, раздел Общински съвет, секция Наредби и правилници.

СъобщениеСъобщение от Общински съвет гр. Трън
На основание чл.78, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Трън оповестява, че със свое Решение № 4 от заседание, проведено на 31.01.2019г, е приел нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трън. Същата е публикувана на интернет страницата на Община Трън, раздел Общински съвет, секция Наредби и правилници.

Съобщение
петък 15 февруари 2019
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година за създаване на масиви за ползване за землищата на с. Велиново, с. Вукан, с. Джинчовци, с. Забел, с. Лялинци, с. Милкьовци, с. Стрезимировци, с. Туроковци, с. Филиповци и гр. Трън, общ.Трън.

гр. Трън


с. Вукан


с. Велиново


с. Забел


с.Джинчовци


с.Стрезимировцис. Туроковци


с. Филиповци


с. Лялинциr


с. Милкьовцивторник 12 февруари 2019
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ
Заповедина Областна дирекция „Земеделие“ по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година за създаване на масиви за ползване за землищата на с. Бохова, с. Видрар, с. Врабча, с. Горна Мелна, с. Ездимирци, с. Лешниковци, с. Къшле, с. Мракетинци, с. Радово, с. Стайчовци и с. Ярловци, общ.Трън.

с. Ездимирци


с. Видрар


с. Горна мелна


с. Ярловци


с. Стайчовци


с. Бохова


с. Врабча


с. Мракетинци


с. Радово


с. Лешниковцис. Къшле


понеделник 11 февруари 2019
Обявление от Дирекция "УТОСИП" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-39/04.02. 2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР по приложена скица-предложение за ПИ 13 и УПИ I-13, II-13,14, III-13 и IV-14,13 в кв.6 по ПУП на с.Лешниковци.
Заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложението в техническа служба, /стая № 18/ към общината на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
От общината


Обявление

петък 08 февруари 2019
Обявление
О Б Я В Л Е Н И Е


УТЗ-01-2/25.01.2019г.

Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план в обхвата на кв. 4,5 и 9 по отменен регулационен план от 1990г., с. Врабча, общ.Трън, област Перник. Проектът е изработен на базата на изменения кадастрален план за същия район. Новопроектираните урегулирани поземлени имоти са както следва: УПИ I-164, УПИ II-163, УПИ III-34 в кв.4, УПИ I-35, УПИ II-36, УПИ III-165, УПИ IV-37, УПИ V-159, УПИ VI-160, УПИ VII-161, УПИ VIII-162, УПИ IX-158 в кв.5, УПИ I-33, УПИ II-166, УПИ III-32, УПИ IV-31, УПИ V-30, УПИ VI-29 в кв.9 и УПИ IIIза общ.дом в кв.10, с.Врабча. Проектират се нови улици с осови точки 42-43-44-45, 46-47-48-50, 52-53-54-55-26, 56-57, 42-51-52-58-59-60.
Проектът е на разположение в ст.№18 на общината и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8.30 до 17.00ч.
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на съобщението могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.
Обявлението е обнародвано в ДВ бр.12 от 08.02.2019г.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

четвъртък 07 февруари 2019
Дирекция “Бюро по труда”- Перник провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
Дирекция “Бюро по труда”- Перник уведомява работодателите от общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г.


Обява от Дирекция “Бюро по труда”- Перник

понеделник 04 февруари 2019
Обявление от отдел "УТ"
О Б Я В Л Е Н И Е
№11/04.02.2019г.


Община Трън, отдел „УТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №11/31.01.2019г. на Общински съвет Трън е одобрен проект за изменение на УПИ”Парк, мотел и спортен комплекс”, кв.14, с.Слишовци, общ.Трън, като от него се образува нов УПИ XXXIV-142”За спортен комплес” с площ от 11123.00кв.м. Останалата част се запазва като терен за парк, с промяна регулационната линия по границата на ПИ№114. Унищожава се регулационната линия в контактната зона на ПИ№1 и ПИ№2 от КККР на неурбанизираната територия за землището на с.Слишовци. За осигуряване на транспортен достъп до новообразуван урегулиран поземлен имот се обособява улица с осови точки 51-52 , дължина 72.63м., ширина 4.00м. и тротоар 2.25м.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.
От Общината

Обявление
Обявление от отдел "УТ"
О Б Я В Л Е Н И Е
№10/04.02.2019г.

Община Трън, отдел „УТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №10/31.01.2019г. на Общински съвет Трън е одобрено допълнение към Решение №6 от 31.01.2018г. за одобряване на парцеларен план на техническата инфраструктура „Реконструкция на довеждащ водопровод за гр.Трън от преходен резервоар до напорен резервоар V=2000m3” в землищата на с.Банкя и гр.Трън, като на ред пети след пореден №527015 се добавя имот №527010, съгласно допълненията по проекта.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg