+ A | - a | Нулиране
понеделник 25 октомври 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП”, на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-518/10.09.2021г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за изменение на УПИ VIII-за детска площадка , кв.5 по ПУП на Филиповци, общ.Трън. Регулационната линия между УПИ VIII-за детска площадка и УПИ IX-145, кв.5 се поставя по имотните граници на ПИ№142 и ПИ№144.

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tic-tran.com/

2009-2021 Tran.bg