+ A | - a | Нулиране
четвъртък 05 август 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП” уведомява Йордан Таков Игнатов, Мартин Таков Игнатов, Йонка Димитрова Колдил и Тани Димитров Игнатов , че със Заповед №РД-05-405/07.07.2021г. на кмета на община Трън , същия ги е задължил да премахнат изградената в УПИ IХ-113 кв.9 по ПУП на с.Радово паянтова жилищна сграда със застроена площ от 46 кв.м. в 30 дневен срок от влизане в сила на заповедта .

Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?53

2009-2021 Tran.bg