+ A | - a | Нулиране
четвъртък 15 юли 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП” уведомява Славчо Богданов Славчов , че с писмо изх.№ Ж 02-39/5/ от 02.07.2021г. кмета на община Трън е поканил същия на основание чл.277 от Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от настоящето обявление да изпълни доброволно задължението си по Заповед №РД-05-108/22.03.2021г., а именно да премахне изградената в УПИ VI-246 кв.24 по ПУП на гр.Трън паянтова жилищна сграда .

Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

2009-2021 Tran.bg