+ A | - a | Нулиране
сряда 07 юли 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, отдел „Устройство на територията, общинска собственост” съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-306/31.05.2021г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за отразяване на нов поземлен имот №194 с площ 2554.00кв.м. в кадастралния план на с.Бохова, общ.Трън. Изменението се прави по искане на собствениците.

Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?54

2009-2021 Tran.bg