+ A | - a | Нулиране
вторник 15 декември 2020
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-05-649/15.12.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на ПУП-ПР по приложена скица-предложение в обхвата на терен за озеленяване в кв.15 по ПУП на с.Банкя, като същия бъде разделен на УПИ II-за индивидуално жилищно строителство и УПИ I-за озеленяване .

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg