+ A | - a | Нулиране
понеделник 28 септември 2020
Проект № BG16M1OP002-2.010-0050 „Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ73273.80.46“
Община Трън изпълнява проект № BG16M1OP002-2.010-0050 „Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ73273.80.46“ по “Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”. Договора за безвъзмездна финансова помощ бе сключен на 5.08.2020 г.
Общата стойност на проекта е 326 532.35 лв. от които 277 522.50 лв. са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 48 949.85 лв. национално съфинансиране.
Продължителност на проекта 18 месеца.
Дейностите по проекта са:
• Дейност 1 Подготовка и изпълнение
• Дейност 2 Техническа рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46.
• Дейност 3 Организация и управление на проекта
• Дейност 4 Мерки за информация и комуникация по проекта

Изпълнението на проекта стартира на 20.08.2020 г.
Прессъобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tic-tran.com/

2009-2021 Tran.bg