+ A | - a | Нулиране
понеделник 14 септември 2020
Прессъобщение по договор за БФП BG05M9OP001-2.101-0074-С01 на Община Трън с партньор Община Земен
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 21.04.2020 г. Община Трън и МТСП сключиха Допълнително споразумение към Договор за осигуряване на Безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ с партньор Община Земен.

Повече подробности за предоставяните услуги може да получите в публикуваните файлове:
Прессъобщение

Брошура
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg