четвъртък 16 юли 2020
Договор за БФП BG05M9OP001-2.101-0074-С01 на Община Трън с партньор Община Земен
Община Трън уведомява всички граждани на територията на общината, че изпълнява дейности по проект по Договор за Безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M9OP001-2.101-0074-С01 по Оперативна програма „РЧР“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” с партньор Община Земен. Повече подробности за предоставяните услуги в публикувания файл:
Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg