вторник 26 май 2020
Обявление относно ПУП-ПР с.Главановци
Община Трън, Дирекция „УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-257/22.05.2020г.
на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР по приложена
скица-предложение за III-100, УПИ IV-100 и УПИ V-100, кв.12 по ПУП на с.Главановци, община Трън, с
което от съществуващият УПИ III-100, УПИ IV-100 и УПИ V-100 се обособяват два нови: УПИ III-100 и
УПИ IV-100.
Заинтересуваните могат да се запознаят с предложението в техническа служба, /стая № 18/ към общината
на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg