петък 22 май 2020
Съобщение на Общински съвет Трън
На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс във връзка с чл.22, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация - Общински съвет гр. Трън
оповестява, че с Решение № 44/25.02.2020г. по административно дело №519 от 2019г. на
Административен съд гр. Перник, Административен съд гр. Перник е отменил разпоредбите
на чл. 24, ал. 2 и чл. 24, ал. 3,т.4 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Трън,
приета с решение № 50 от 28.03.2019 г. на Общински съвет – Трън, взето по протокол № 3 от
заседание на ОбС – Трън, проведено на 28.03.2019 г., като незаконосъобразни.
Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg