понеделник 27 април 2020
Обявление за подбор на персонал
Във връзка с изпълнение на Допълнително споразумение към Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Трън и община Земен“ за изпълнение на проектно предложение BG05M9OP001-2.101-0074-С01 - процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”
Община Трън провежда подбор на персонал съгласно приложените документи:

Обявление от 27.04.2020 г.
Заявление
Автобиография

Списък на класираните кандидати публикуван на 30.04.2020 г.
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg