вторник 14 април 2020
Обявление №РД-05-97/13.04.2020г.
Община Трън, Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост” съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-97/05.03.2020г. на Кмета на община Трън са одобрени застроени/незастроени части от поземлен имот в м.”Турско гумно”, с.Неделково, признат с право на възстановяване на Иванчо Атанасов.

Обявление №РД-05-97/13.04.2020г.[/b]
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg