вторник 31 март 2020
Заповеди на министър Кирил Ананиев относно противоепидемични мерки на територията на РБългария
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви , че Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г. на Министър Ананиев се изменя със Заповед №РД-01-169/31.03.2020 г. и задължителното носене на предпазни маски на публични места се отменя до намиране на консенсус.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването


Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването - изменена със Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г.[/b]
Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-165/27.03.2020 г. се променя срока на изолацията след хоспитализация.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-165/27.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Уведомяваме Ви , че със Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. се удължава срока на противоепидемичните мерки до 12.04.2020 г включително.
С целия текст на заповедта може да се запознаете в публикувания документ:
Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Заповед №РД-01-153/25.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед №РД-01-143/20.03.2020 г. относно режима на ограничения на преминаване през КПП:
Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г.


Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-01-143/20.03.2020 г. и Заповед №РД-01-144/22.03.2020 г на Министъра на здравеопазването се въвеждат нови ограничения за предотвратяване разпространението на COVID-19. Пълният текст на заповедите прочетете в прикачените файлове:
Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването
Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. се изменя Заповеди № РД-01-124/13.03.2020г., допълнена от заповед №РД-01-131/17.03.2020 г. със следния текст:
"Създава се т1а:
1а. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1 да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1 - 1,5 м. между лицата".
т.9 се отменя."
Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. се допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., като се създава нова т. 9 със следния текст:
„9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“
Всички стопански субекти продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията предвидени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.
Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:
1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

8. Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.
Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Заповедите на министър Ананиев Ви предоставяме в прикачените файлове.

Актуализирана заповед РД-01-124 на Министъра на здравеопазването
Заповед РД-01-129 на Министъра на здравеопазването
Заповед РД-01-130 на Министъра на здравеопазването
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg