+ A | - a | Нулиране
понеделник 13 януари 2020
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-05-18/10.01.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на ПУП-ПР по приложена скица-предложение в обхвата на УПИ ХI-59, кв.9 и улица с ОТ 41-42-43 по ПУП на с.Банкя, община Трън.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1, отдел „Устройство на територията“ стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ.
От общината

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg