петък 22 ноември 2019
Съобщение от Дирекция„УТОСИП
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-479/20.11.2019г.

Община Трън, Дирекция„УТОСИП”, на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-479/20.11.2019г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№289 в нов квартал 24, с.Велиново, общ.Трън. Изменението се прави по искане на собственика Емил Иванов Михайлов.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg