вторник 05 ноември 2019
Съобщение от Дирекция „УТОСИП”
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-428/05.11.2019г.

Община Трън, Дирекция „УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-428/11.10.2019г. на кмета на община Трън е одобрен проект за отразяване на нови поземлени имоти с №52 и №201 в кадастралния план на с.Цегриловци, общ.Трън. Новообразуван поземлен имот №52 е с площ от 1971.00кв.м., застроен с жилищна сграда от 120.00кв.м. и граници – ПИ№53, ПИ№201/проектен/, улица и ПИ№51. Новообразуван ПИ№201 не е застроен и е с площ от 2079.00кв.м. при граници-север и изток – край на строителни граници, запад-ПИ№34 и №40, юг – ПИ№52.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

ОТ ОБЩИНАТА

05...11....05....11....obiava_zapoved_tsegrilovtsi.doc
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg