вторник 19 ноември 2019
Прессъобщение по проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие" на Община Трън
Община Трън изпълнява проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.
Подписано бе споразумение с Управляващият орган за допълнително финансиране и удължаване срока на договора до 31.12.2020 г.


Прессъобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg