понеделник 30 септември 2019
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-404/30.09.2019г
.

Община Трън, отдел „УТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед№РД-05-404/26.09.2019г. на Кмета на община Трън е одобрено изменение на УПИ VIII-307, кв.42 по ПУП на гр.Трън с промяна на регулационните линии по имотни граници и отреждане „За религиозни дейности”. Със заповедта е одобрен и план за застрояване на УПИVIII-307.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg