понеделник 30 септември 2019
Обявление от отдел "УТОС" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е
№2117-11/30.09.2019г.


Община Трън, отдел „УТОС” на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план за УПИ VIII-139, кв.16, по ПУП на с. Милославци, общ.Трън, с възложител Лиляна Божкова Владева. УПИ VIII-139 се разделя на два самостоятелни УПИVIII-139 и УПИ XIII-139. УПИ. Площите на новообразувани УПИVIII-139 и УПИ XIII-139 от кв.16 са от по 401.00кв.м.
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението могат да се запознаят с проекта и при несъгласие да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА


Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg