понеделник 30 септември 2019
Обявление от отдел "УТОС" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е
№2117-10/30.09.2019г.


Община Трън, отдел „УТОС” на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план за ПИ №289, кв.24, по ПУП на с. Велиново, общ.Трън, с възложител Емил Иванов Михайлов. ПИ №289 се урегулиира по вътрешни имотни граници и съществуваща улична регулация с осови точки 65-66 и в нов квартал 24. Новообразуван УПИ I-289 е с площ 1079кв.м. в т.ч. с придаваема площ – 18 кв.м. Имотът се урегулира в устройствена зона – Жм. Запазва се съществуваща масивна сграда. Бъдещо застрояване се предвижда в границите на ограничителните линии на застрояване, при спазване на устройствените параметри, показани в проекта.
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението могат да се запознаят с проекта и при несъгласие да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg