понеделник 17 декември 2018
Обявление от отдел "УТОС" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-491/14.12.2018г
.
Община Трън, отдел „Устройство на територията, общинска собственост”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-491/16.09.2018г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за отразяване на нов поземлен имот №133 с площ от 1236.00кв.м. в кадастралния план на с.Слишовци, общ.Трън.
Изменението се прави по искане на Янка Петрова Атанасова.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg