понеделник 12 ноември 2018
Обявление от отдел "УТОС" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е
№УТ3-01-7/12.11.2018г.

Община Трън, отдел „УТОС” на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план за УПИ VIII-32, кв.15, с.Радово, общ.Трън с възложител Зоя Боянова Джелепова. УПИ VII-32 се разделя на два самостоятелни УПИ VIII-32 и УПИ ХIII-32, като границите им се поставят в съответствие с граници на ПИ№32 от кадастралния план на с. Радово. Новообразуван УПИ VIII-32 е с площ 2174.00кв.м., УПИ ХIII-32 от кв.15 е с площ1775.00кв.м. От изменението се засягат УПИV-39 , УПИ VI-35, УПИ VII-33, УПИ XI-29 и УПИ IX-31 от кв.15 по ПУП на с.Радово. Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от обявяването на съобщението могат да се запознаят с проекта и при несъгласие да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg