четвъртък 06 декември 2018
Обявление от отдел "УТОС"
О Б Я В Л Е Н И Е
№УТ3-01-8/04.12.2018г.

Община Трън, отдел „УТОС” на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план за УПИ „Парк мотел и спортен комплекс”, кв.14, с.Слишовци, общ.Трън с възложител община Трън. От УПИ „Парк мотел и спортен комплекс” се отделя и обособява самостоятелен УПИ ХХХIV-142 за спортен комплекс за цялата площ на ПИ №142 и придаваемо място от 257.00кв.м. от ПИ№114. Площта на новообразуван УПИ ХХХIV-142 е 11123.00кв.м. За достъп се проектира нова улица с осови точки 51-52 с дължина 72.63м., ширина 4.00 и тротоар 2.25.
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от обявяването на съобщението могат да се запознаят с проекта и при несъгласие да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg