понеделник 22 октомври 2018
Съобщение от Общински съвет град Трън
Качено на 22.10.2018

На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс Общински съвет гр. Трън оповестява, че с Решение № 48/07.02.2018г. по административно дело №610 от 2017г. на Административен съд гр. Перник, Административен съд гр. Перник е отменил разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Трън, приета с решение № 82 от 27.08.2008 г. на Общински съвет Трън, взето по протокол № 9 от редовно заседание на Общински съвет (ОбС) Трън, проведено на 27.08.2008 г., като незаконосъобразна.
Съобщение

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО приета от Общински съвет на община Трън, с Решение № 82 от 27.08.2008г. - http://tran.bg/site/page.php?18


http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg