вторник 24 април 2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ТРЪН
ОБЩИНА ТРЪН
2460 гр. Трън, пл. “Вл.Тричков” 1, тел. 07731 / 9616 факс 077787315
obshtina_tran@mail.bg, www.tran.bgО Б Я В Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-05-175/23.04.2018г. на кмета на община Трън е разрешено да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ VIII-459 кв.33 по ПУП на гр.Трън, област Перник, като южната регулационна линия граничеща с УПИ IX-460 съвпадне с имотната граница на ПИ 460.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1, отдел „Устройство на територията“ стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ.

От общината

obyvlenie_tran.docx
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg