неделя 16 август 2015
ОПАК

В изпълнение на дейности за информация и публичност, Община Трън Ви кани да вземете участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на ефективността и компетентността на общинска администрация Трън, за по–качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № М13 - 22 - 155 / 19.08.2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Пресконференцията има за цел да популяризира проектното предложение и да представи резултатите от изпълнението на дейностите по проекта. Пресконференцията ще се проведе на 17.08.2015 г. /понеделник/ от 13.00 часа зала на Народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895г.“, вход „Камерна зала“, втори етаж.

 

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg