понеделник 17 август 2015
Отчет за бюджет 2014

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години; за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Трън ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН кани местната общност за участие в публичното обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Трън за 2014 година. ОБСЪЖДАНЕТО ще се проведе на 26.08.2015г. (сряда) от 1100часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Трън.

 

Доклад

 

Обява

 

Таблица

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg