четвъртък 10 септември 2015
Обявление Беранци

О Б Я В Л Е Н И Е №УТ-01-3/03.09.2015г.

Община Трън, отдел „УТОС” на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за застрояване на №ПИ№000034 от КВС, м.”Рачиновец”, землище на с.Бераинци , общ.Трън.

 

Обявление

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg