петък 15 юни 2018
ВАЖНО! Публикуван е преработеният Общ устройствен план на община Трън

Община Трън, на основание чл.23 ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до преработен проект на Общ устройствен план на община Трън, доклад за ЕО с Нетехническо резюме, Доклад за ОСВ и приложенията към тях на : http://tran.bg/ .
Материалите на хартиен носител се намират в отдел Устройство на територията на Община Трън.

  Файлове:

Преработен проект на ОУПО Трън - 2.6 GB

Доклад за екологична оценка, вкл. приложения - 2.1 GB

--------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg