+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Уведомяваме Ви, че със заповед № РД-05-517/10.09.2021г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за ПУП-ПРЗ по приложена скица - предложение в обхвата на съществуващия УПИІІІ-68 и УПИІV-68/ПИ №68/ кв.11, съответно новообразуваните УПИ ІІІ-68 и ІV-68, по рег.план на с.Неделково, Община Трън, с отреждане „За жилищно строителство“.

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?55

2009-2021 Tran.bg