+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Трън уведомява Славчо Богданов Славчов, че кмета на община Трън е издал Заповед №РД-05-501/30.08.2021г. за принудително изпълнение на Заповед РД-05-108/22.03.2021г.
относно премахване на застрашена от самосрутване сграда находяща се на ул.“Мосаловска“ №28 в гр.Трън.
Заинтересуваният може да се запознае с горецитираната заповед в Дирекция „УТОСИП” към общината с адрес гр.Трън, пл.”Владо Тричков” №1, стая №18.

От общината

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?53

2009-2021 Tran.bg