+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-374/28.06.2021г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за изменение на ПИ №123 и ПИ№125 от кадастралния план на с.Бусинци, общ.Трън, като от тях се обособяват нови ПИ№123, ПИ№125, ПИ№283 и ПИ№284. Изменението се прави по искане на наследници след възстановяване на земеделска земя в урбанизираната територия по Решение №487Б от 29.10.2020г.на ОС“Земеделие“ гр.Трън. Новообразуван ПИ№283 /м.Кръс/ е с площ 2644.00кв.м., не е застроен и е с граници : север-ПИ№124, изток-улица с о.т. 1-2, юг-проектен имот №284 и запад ПИ №126 от кадастралния план на с.Бусинци.

Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://pojarna.com

2009-2021 Tran.bg