+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение№60 от 19.05.202г. на Общински съвет гр.Трън, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрено :
1. Изменение на УПИ VIII-33, кв.7 по ПУП на с.Главановци, общ.Трън, от който се образува нов УПИ по имотните граници на ПИ№33 с площ от 1090.00кв.м. При направената промяна се изменят границите и площите на съседните УПИ III-32, УПИ V-34,37, УПИ VI-35 и УПИ VII-36 от кв.7, съгласно приложения проект. Заличава се предвидената в действащия ПУП на с.Главановци зелена площ, заемаща част от УПИ VIII-33 в кв.7.
2. План за застрояване на новообразуван УПИ VIII-33, кв.7 с предвиждане на бъдешо застрояване в границите на ограничителните линии и следните устройствени параметри: максимална височина – 10м., максимална плътност на застрояване – 50%, максимална интензивност на застрояването - 1.0, минимална озеленена площ – 40% и начин на застрояване - свободно.


Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tic-tran.com/

2009-2021 Tran.bg