+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение№59/19.05.2021г. на Общински съвет гр.Трън е одобрено изменение на ПУП-План за регулация на УПИ I-за озеленяване, кв.15, с.Банкя, общ. Трън. От урегулирания поземлен имот се обособяват два нови УПИ I-за озеленяване, кв.15, с. Банкя с площ от 1573.00кв.м. и УПИ II-за индивидуално жилищно застрояване, кв.15 по ПУП на с. Банкя с площ 1098.00кв.м.

Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

2009-2021 Tran.bg