+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-05-320/04.06.2021г. на кмета на
община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на
ПУП-ПРЗ по приложена скица-предложение в обхвата на УПИ VIIIза детска площадка
кв.5 по ПУП на с.Филиповци и преотреждането му за обществено обслужващи
дейности с нов УПИ VIII – 142,144 за обществено обслужващи дейности кв.5, предвиждащ
дворищнорегулационната линия с УПИ IХ-145 кв.5 да минава по кадастралната
граница на ПИ 142 и ПИ 144.

Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?54

2009-2021 Tran.bg