+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Уведомяваме Ви, че със заповед № РД-05-321/04.06.2021г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за ПУП-ПРЗ по приложена скица - предложение в обхвата за УПИХІІІ-„За обществено обслужване и трафопост “, кв.2, по рег.план на с.Мракетинци, община Трън, като от съществуващият УПИХІІІ се образуват два нови УПИХІІІ-“За обществено обслужване“ и УПИ ХІV- „За техническа инфраструктура“, без промяна на уличната регулация, съгласно приложеното мотивираното предложение.

Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 2009-2021 Tran.bg