+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП” на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план за УПИ ХXI-327, кв.23 по ПУП на с.Зелениград, общ.Трън с възложител Силвия Тотюва Романова. Съществуващият УПИ ХXI-327 се разделя на три нови урегулирани поземлени имота без да се изменя уличната регулация. При така направената промяна новообразуван УПИ ХXI-327, кв.23, придобива площ 698.00кв.м., новообразуван УПИ ХХXV-327, кв.23 -383.00 кв.м. и новообразуван УПИ ХХXVI-327, кв.23-492.00кв.м.

Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

2009-2021 Tran.bg