+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Д„УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че е
изработен проект за отразяване на нов поземлен имот с №194 в кадастралния
план на с. Бохова, общ. Трън. Проектен ПИ №194 е с площ 2554.00кв.м.
Изменението се извършва по искане вх.№ ОБАЗ-31-22/18.09.2020г. на Петър
Стоянов.

Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?54

2009-2021 Tran.bg