+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост”, на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-202/23.04.2021г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за изменение на УПИ I-216, кв.7 по ПУП а с.Зелениград, общ.Трън. От съществуващия УПИ се обособяват два самостоятелни УПИ I-216 в кв.7 с площ от 561.00кв.м. и УПИ VII-216 от кв.7 с площ от 434.00кв.м.

Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?54

2009-2021 Tran.bg