+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП” уведомява Славчо Богданов Славчов , че със Заповед №РД-05-108/22.03.2021г. на кмета на община Трън е задължен да премахне изградената в УПИ VI-246 кв.24 по ПУП на гр.Трън паянтова жилищна сграда със застроена площ от 66 кв.м. в 60 дневен срок от влизане в сила на заповедта .

Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

2009-2021 Tran.bg